Oceňování majetku

 

Provádíme oceňování movitého i nemovitého majetku pro různé účely využitíOcenění v souvislosti s přeměnami obchodních společností

Ocenění v souvislosti s přeměnami obchodních společností pro účely podle:

 • zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

přičemž za přeměnu se dle tohoto zákona považují:

 • Fúze formou sloučení nebo splynutí
 • Rozdělení formou rozštěpení nebo odštěpení
 • Převod jmění na společníka
 • Změna právní formy
 • Přeshraniční přemístění sídla

Zákon o přeměnách vyžaduje ve většině těchto procesů ocenění jmění formou znaleckého posudku (ocenění jmění není vyžadováno jen ve specifických případech fúze). Při přeměnách společností Vám nabízíme zajištění všech činností:

 • sestavení harmonogramu kroků a činností
 • organizaci a dozorování celého procesu
 • sestavení a audity konečných a zahajovacích rozvah
 • zpracování návrhu smlouvy o fúzi a doprovodných právních dokumentů (návrh na jmenování znalce, zprávy představenstev a dozorčích rad)
 • zpracování znaleckých posudků o hodnotě jmění
 • výpočet a zpracování zprávy k výměnnému poměru
 • právní, účetní a daňové poradenství v průběhu této podnikové přeměny

 

Klient obdrží:

 • Znalecký posudek o hodnotě jmění

 

Dále nabízíme:

 • přílohy nutné pro promítnutí ocenění do zahajovací rozvahy (mohou být i samostatným výstupem při položkovém ocenění)
 • vypracování Znalecké zprávy
 • znalecký posudek v souvislosti s § 5a zákona o přeměnách, prokazující, že přeměna nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti
 • návrh způsobu promítnutí znalcem zjištěných hodnot do účetnictví

 

Ocenění nepeněžitých vkladů

Ocenění nepeněžitých vkladů jako majetku, jehož hodnota je ocenitelná a který můžete hospodářsky využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání pro účely podle:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

 

pro případ:

 • ocenění nepeněžitého vkladu při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti
 • ocenění nepeněžitého vkladu při upisování akci nepeněžitými vklady zakladatelů
 • ocenění nepeněžitého vkladu při změnách výše základního jmění při zakládání či zvýšení účasti ve společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti

 

Klient obdrží:

 • Znalecký posudek obsahující:
 • popis nepeněžitého vkladu
 • použité způsoby jeho ocenění
 • posouzení vypovídající hodnoty nepeněžitého vkladu
 • částku, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje

 

Dále nabízíme:

 • komplexní služby z pohledu účetního, daňového i právního
 • komplexní služby při zajištění založení společnosti, při změnách výše základního jmění 

 

Ocenění obchodního závodu

Ocenění obchodního závodu (podniku) či jeho části pro účely podle:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

 

pro případ:

 • nákupu či prodeje podniku/závodu či jeho části mezi spřízněnými nebo nespřízněnými osobami
 • nepeněžitého vkladu
 • přeměn společností (rozdělení)

 

Klient obdrží:

 • Znalecký posudek o hodnotě závodu či jeho části

 

Dále nabízíme:

 • komplexní služby v podobě zvážení a posouzení všech souvislostí konkrétní transakce, případně přímo navrhnout jejich obsah

 

Ocenění pohledávek

Ocenění pohledávek pro účely

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • spřízněnými osobami
 • stanovení hodnoty majetku při nabývání od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 let po svém vzniku (§ 255 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích)
 • likvidace podniku
 • interní potřebu objednavatele a jiné

 

Ocenění akcií a podílů

Ocenění akcií, obchodních podílů a dalších forem majetkových účastí např. pro účely

 • akvizice
 • nepeněžitého vkladu
 • výpočtu hodnoty vypořádacího podílu
 • přeměn společností (sloučení, splynutí, rozdělení, změna právní formy)
 • dobrovolné či povinné nabídky převzetí
 • převodu mezi spřízněnými nebo nespřízněnými osobami
 • převodu jmění na hlavního akcionáře

 

Klient obdrží podle požadavku nebo podle účelu ocenění:

 • Znalecký posudek o hodnotě akcií, obchodních podílů a dalších forem majetkových účastí
 • odborný odhad
 • zprávu o ocenění

 

Ocenění finančních derivátů

Ocenění finančních derivátů (futures a jim podobné certifikáty nebo warranty, forwardy, swapy a opce), resp. instrumentů, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty podkladového aktiva. 

Ocenění nehmotného majetku

Ocenění nehmotného majetku pro účely:

 • nepeněžitého vkladu do společnosti
 • transferů mezi spřízněnými osobám
 • indikativní ocenění pro transakce mezi nezávislými subjekty
 • přeměn společností podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
 • insolvenčních řízení
 • zástavy
 • ověření hodnoty vyžadované v souvislosti s mezinárodními standardy účetního výkaznictví IFRS či obdoby US GAAP při alokacích kupní ceny v akvizičních procesech (PPA) a testování na snížení hodnoty (Impairment Test)
 • průmyslových práva (např. registrované ochranné známky, užitné vzory, vynálezy a patenty, know-how, internetová doménová jména, obchodní firmy a  dalších)
 • autorská práva (např. databáze, licenční smlouvy, softwarové produkty, zákaznická portfolia a vztahů)
 • goodwill v případě vybraných podnikových kombinací
 • odhad výše licenčních poplatků

 

Předmětem ocenění jsou:

 • průmyslových práva (např. registrované ochranné známky, užitné vzory, vynálezy a patenty, know-how, internetová doménová jména, obchodní firmy a  dalších)
 • autorská práva (např. databáze, licenční smlouvy, softwarové produkty, zákaznická portfolia a vztahů)
 • goodwill v případě vybraných podnikových kombinací
 • odhad výše licenčních poplatků

 

Likvidační hodnota

Stanovení likvidační hodnoty podniku pro účely:

 • předpokládané likvidace společnosti, tj. ukončení činnosti a prodej jednotlivých položek aktiv a úhrada závazků
 • posouzení, zda výnos z likvidace nepřevyšuje hodnotu podniku pokračujícího v činnosti

 

pro případ:

 • individuální potřeby zadavatele
 • nucené likvidace
 • ocenění podniků s omezenou perspektivou
 • transakční účely

 

Ocenění majetkové podstaty

Ocenění pro účely:

 • zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  • Ocenění majetkové podstaty dlužníka
  • Ocenění položek soupisu majetkové podstaty
  • Ocenění pohledávek pro jejich prodej za účelem zpeněžení majetkové podstaty
  • Ocenění obtížně ocenitelného majetku

 

Dále nabízíme:

 • analýzu a propočet nákladů souvisejících s insolvenčním řízením
 • návrh variant očekávaného uspokojení věřitelů
 • komplexní zpráva, dokumentující stav konkurzu k určitému datu a jeho předpokládaný budoucí vývoj

 

Oceňování pro potřeby fondů

Ocenění majetku pro potřeby fondů kolektivního investování pro účely podle:

 • zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

 

V souladu s platnou metodikou, požadavky auditora, správce a depozitáře fondu, resp. v souladu s požadavky ČNB

Výpočet škody a ušlého zisku

Pojem „škoda“ je upraven občanským zákoníkem. Dle § 2952 občanského zákoníku se hradí škoda skutečná a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).

Znalecké posudky pro účely:

 • v oblasti soudních sporů
 • při zahájení neoprávněných insolvenčních řízení
 • při škodě vzniklé z prodlení
 • při škodě, či ušlému zisku spojených s neoprávněným pozastavením činnosti atd.

 

Hodnocení efektivity hospodaření

Posouzení efektivity nákladů a výnosů podniků, či jejich částí

Nabízíme v rozsahu stanoveném klientem:

 • hodnocení efektivity hospodaření podnikatelských subjektů, případně jejich samostatně hospodařících částí, a to ve vztahu k ostatním hospodařícím částem daného podnikatelského subjektu, případně ve vztahu k jiným subjektům, působícím ve stejném, či obdobném odvětví
 • hodnocení kvality kalkulačního systému konkrétního podnikatelského subjektu, identifikaci jeho potenciálních nedostatků a návrhy postupů k jejich odstranění.
 • revize, případně konstrukce modelů, na jejichž základě lze stanovit oprávněnost či nadbytečnost jednotlivých produktů, jejich skupin, či výrob a přispět tak k zefektivnění výrobního procesu konkrétního podnikatelského subjektu

 

Mezinárodní účetní standardy

Oceňování pro účely Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS a US GAAP

Nabízíme odbornou pomoc

 • při korektním vykazování složitých vlastnických transakcí (alokace kupní ceny v souladu s IFRS 3 PPA - Purchasing Price Allocation)
 • při opakovaném přeceňování jednotlivých položek aktiv na reálnou hodnotu pro účely testování majetku na snížení hodnoty (Impairment Test) a to zejména pozemků, budov a zařízení, finančních nástrojů a nehmotného majetku apod.
 • při prvotní implementaci mezinárodních účetních standardů do Vaší společnosti

 

Revizní posudky

Revizní znalecké posudky pro účely:

 • obchodně právních sporů (soudního a mimosoudního řízení, rozhodčího řízení)
 • trestního řízení
 • rozborů znaleckých posudků a jiné

 


Komora auditorů ČR - Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem
za účelem správy auditorské profese v České republiceKomora daňových poradců ČR - V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.Confederation Fiscale Europeenne -

Upozornění e-mailem

Nechcete hlídat a neustále myslet na důležité dny?

Přenechejte tuto starost na nás.
 Chci zasílat upozornění

QR vizitka

qr code
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Rozumím Více informací