Auditorské služby

 

Audit projektů financovaných z veřejných prostředků a spolufinancovaných z peněženích fondů Evropské Unie a z prostředků jiných zahraničních a tuzemských subjektůFIN-PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., auditorská společnost s osvědčením Komory auditorů České republiky č. 109, se ve své hlavní činnosti zabývá auditem účetních závěrek jak obchodních společností, tak i neziskových, především příspěvkových organizací.

Kromě auditu účetní závěrky a výroční zprávy (obchodních společností, příspěvkových organizací, územních samosprávných celků, aj.), provádíme také ověřování podkladů pro potřeby konsolidace zahraniční mateřské společnosti, a jiný audit pro zvláštní účely(např. audit dotací a grantů, aj.). Podle potřeb klientů provedeme audit účetní závěrky sestavené podle českých předpisů i mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IAS/IFRS), případně jiných standardů.

V rámci auditorské činnosti poskytujeme:

  • finanční audit,
  • finanční due diligence,
  • audit pro zvláštní účely,
  • audit projektů financovaných z veřejných prostředků a spolufinancovaných z peněženích fondů Evropské Unie,
  • audit podle mezinárodních předpisů,
  • podrobné ověření a posouzení účetnictví.

 

Podrobné ověření a posouzení účetnictví

Nad rámec auditu provedeme na žádost klienta podrobné ověření celého účetního systému nebo pouze určitých oblastí. Vybrané oblasti jsou prověřovány mnohem detailněji než při klasickém statutárním auditu. Výsledkem je dopis určený vedení účetní jednotky, který obsahuje podrobný popis zjištěných skutečností.

Tento audit je také možné aplikovat v případech, kdy si vlastník či věřitelé společnosti, chtějí ověřit správnost informací poskytovaných managementem společnosti.

Audit projektů financovaných z veřejných prostředků

Audit projektů financovaných z veřejných prostředků a spolufinancovaných z peněženích fondů Evropské Unie a z prostředků jiných zahraničních a tuzemských subjektů

Pro poskytovatele dotací, tj. zejména orgány státní správy, ministerstva a fondy Evropské unie, provádíme ověření poskytnutých dotací. Auditor vyslovuje svůj názor, zda poskytnutá dotace byla použita k danému účelu a dle příslušné legislativy (PHARE, SAPARD, ISPA).

Audit podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IAS/IFRS

Tato služba je určena především klientům, jejichž zahraniční vlastník požaduje sestavení účetní závěrky v souladu s mezinárodními standardy, ale také českým klientům, kteří chtějí prezentovat své finanční výkazy v zahraničí nebo jim to přímo ukládá zákon v ČR. Při realizaci tohoto auditu ověřujeme, zda jsou účetní závěrky našich klientů sestaveny v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IAS/IFRS). Audit podle mezinárodních standardů bývá často podkladem ke konsolidaci zahraniční mateřské společnosti.

Finanční due diligence

Finanční due diligence bývá zaměřeno na analýzu jednotlivých položek finančních výkazů a analýzu vybraných ukazatelů, tj. poměrových a rozdílových ukazatelů a analýza jejich vývoje v časové řadě, případně také ukazatelů ekonomické výkonnosti a jejich mezipodnikové nebo oborové srovnání.

Audit pro zvláštní účely

  • Audit účetní závěrky zpracované v souladu s jinými účetními předpisy, které se liší od účetních předpisů platných v České republice,
  • audit vybraných částí a položek účetní závěrky,
  • audit pro účely zvyšování nebo snižování základního kapitálu,
  • posouzení plnění podmínek vyplývajících z uzavřených smluv, a další.

Finanční audit

Statutární audit

Statutární audit je určen především klientům, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá ze zákona, případně klientům, kteří chtějí získat nezávislý pohled na vedení svého účetnictví a finanční výkazy společnosti. Kvalifikovaný a nezávislý audit je však také důležitou podmínkou pro dobrý s styk investory a jinými obchodními partnery. Pro tyto účely ověřujeme roční (řádné), mimořádné i mezitímní účetní závěrky.

Aby provedení statutárního auditu bylo co nejefektivnější, spolupracujeme obvykle s klienty již v průběhu ověřovaného období. Proto navrhujeme rozdělit audit alespoň do dvou fází.

Předběžný audit představuje analýzu interního kontrolního systému, identifikaci klíčových oblastí auditu a vyhodnocení rizika. Při předběžném auditu provedeme rovněž kontrolu vnitřních účetních směrnic a postupů, prvotních dokladů a ověření zůstatků vybraných účtů k určitému datu v průběhu účetního období, které si klient stanoví. Naše zjištění průběžně předkládáme a diskutujeme s odpovědnými pracovníky společnosti.

Výstupem předběžného auditu je dopis pro vedení společnosti, ve kterém klienta upozorníme na případné zjištěné nedostatky a uvedeme naše doporučení a návrhy pro jejich odstranění.

Při závěrečném auditu ověřujeme účetní závěrku klienta k poslednímu dni účetního období. Součástí auditu je rovněž ověření výroční zprávy klienta, v případě, že se sestavuje. Po skončení auditu je uspořádána závěrečná schůzka s vedením a se statutárním, popř. s dozorčím orgánem společnosti, kde jim sdělíme výsledky našeho ověřování.

Výstupem závěrečného auditu je "Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky" obsahující výrok auditora a dopis pro vedení společnosti obsahující naše závěry a upozornění včetně návrhů na zlepšení, které již neovlivňují výrok uvedený ve zprávě auditora, ale auditor považuje za vhodné se k nim vyjádřit. Tento dopis je interním dokumentem určeným pouze pro potřeby klienta.

Průběžný audit

Spočívá ve spolupráci auditora a klienta po celé účetní období, kdy auditor průběžně kontroluje dohodnuté oblasti a zároveň řeší konkrétní dotazy vznesené pracovníky klienta. Tento systém přináší vedení účetní jednotky pravidelné informace o stavu účetnictví s okamžitým řešením možných nejasností v účetnictví či daňové problematice.


Komora auditorů ČR - Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem
za účelem správy auditorské profese v České republiceKomora daňových poradců ČR - V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.Confederation Fiscale Europeenne -

Upozornění e-mailem

Nechcete hlídat a neustále myslet na důležité dny?

Přenechejte tuto starost na nás.
 Chci zasílat upozornění

QR vizitka

qr code
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Rozumím Více informací